Договір поставки №1
м. Одеса «19» квітня 2019 року
Фізична особа-підприємець Мкртчян Гарік Самвелович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3681105394 (надалі іменується "Постачальник"), що діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця та є платником єдиного податку (дата запису: 08.12.2017, Номер запису 2 556 000 0000 138867) з однієї сторони,

та будь-яка особа (юридична, фізична особа-підприємець чи фізична) - надалі іменується «Покупець» (ідентифікація Покупця відображається в Додатку 1 «Заяві про приєднання до Договору поставки №1 від 19.04.2019 року », який є невід'ємною частиною даного договору ), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про наступне:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник протягом строку дії Договору зобов'язується в порядку та на умовах, визначених Договором, поставити (передати у власність) Товар Покупцю: дієтичну добавку з суспензії хлорели (далі – «Товар»), а Покупець зобов'язується своєчасно прийняти і оплатити Товар.

1.2. Ціна, асортимент та кількість, строки поставки та оплата Товару, що належить поставці, узгоджується Сторонами в Додатку№1, який є невід'ємною частиною даного договору, та відображається у видаткових накладних, що складаються Постачальником на підставі отриманих замовлень Покупця.

1.3. Замовлення Товару Покупцем здійснюється в письмовій або усній формі за допомогою телефонного, факсового або електронного зв'язку, за реквізитами, що визначені цим Договором.

1.4.Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору, вільний від будь-яких прав і претензій з боку третіх осіб.

1.5. Умови (базис) поставки згідно Договору викладені Сторонами у відповідності до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС» (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, встановлених цим Договором.


2. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

2.1. Загальна ціна (вартість) Договору визначається виходячи із загальної вартості поставленого Товару, на підставі підписаних Сторонами первинних бухгалтерських документів.

2.2. Оплата Товару Покупцем здійснюється на умовах та у строк, що визначені Додатком 1, який є невід'ємною частиною даного договору та відображається у відповідному рахунку. У випадку, якщо Покупець не здійснив (або неналежним чином здійснив) оплату Товару у розмірі та строк, що визначені Додатком 1 та відповідному рахунку, Постачальник має право відмовити Покупцю у поставці Товару, або поставити його після відповідного перерахування вартості (ціни) Товару та оплати Покупцем нового Рахунку Постачальника.

2.3. Всі розрахунки по Договору здійснюються в безготівковому порядку в національній валюті України – гривні, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

2.4.Вартість тари (упаковки) та маркування Товару включена в ціну Договору, а також у випадку доставки Товару силами та за рахунок Покупця – вартість завантаження на транспортний засіб, Покупця.

2.5. Сторони погодили, що належно виставленим Рахунком Покупцю, буде вважатися направлення його Постачальником Покупцю за допомогою засобів факсимільного зв'язку, електронною поштою чи надання безпосередньо представнику Покупця під розпис.

2.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження.

2.7. Постачальник визначає, а Покупець приймає, що подальший продаж Товару Покупцем можливий за умови дотримання цінової політики Продавця. Вартість товару під час його реалізації Покупцем повинна дорівнювати:

2.7.1. За одну пляшку (500мл) – 59 грн
2.7.2. За курс "Легкий старт" (7 пляшок по 500 мл) – 415 грн
2.7.3. За курс "Актив" (14 пляшок по 500 мл) – 780 грн
2.7.4. За курс "Стандарт" (28 пляшок по 500 мл) – 1199 грн

2.8. Покупець зобов'язується здійснювати подальший продаж Товару за умови дотримання правил його реалізації визначених на сайті www.algalive.com.ua.

2.9. Замовлення оформлені на сайті www.algalive.com.ua обслуговуються компанією Algalive.

3. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ, ГАРАНТІЇ

3.1. Якість Товару, що поставляється, відповідає стандартам Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3.2. Комплектність Товару, що поставляється, встановлюється стандартами, технічними умовами виробника.

3.3. Гарантії.

3.3.1. На Товар Постачальника за цим договором розповсюджуються гарантійні зобов'язання, згідно законодавства України. Гарантійним строком вважається строк придатності вказаний на етикетці Товару.

Гарантійні зобов'язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцю на підставі первинної документації та діють до закінчення строку придатності Товару, при дотриманні Покупцем всіх наступних умов: - належне зберігання Товару; - дотримання правил вживання Товару; - дотримання правил подальшої реалізації Товару.

3.3.2. Спеціальні Правила (крім загальноприйнятих правил) зберігання Товару викладені на етикетці Товару.

3.3.3. Покупець зобов'язується забезпечити належне зберігання Товару, шляхом обладнання приміщень у яких знаходитиметься Товар після отримання від Постачальника, якісним обладнанням.

У випадку порушення/недотримання Покупцем взятого на себе зобов'язання, зазначеного в п.п.3.3.1.Договору, він повністю втрачає право на отримання гарантії та не вправі вимагати її надання від Постачальника.

3.3.4. Постачальник не несе гарантійних зобов'язань перед Покупцем у випадку неправильного зберігання Товару, а також недотримання Покупцем вимог, зазначених в п.п.3.3.1.Договору та/або невиконання Покупцем вимог п.4.2.3. Договору.

3.3.5. Постачальник не несе відповідальність за правильність підбору та експлуатації обладнання в якому зберігатиметься Товар, і, відповідно, не несе гарантійних зобов'язань перед Покупцем у випадку експлуатації такого обладнання.

3.3.6. Кількість, комплектність та якість Товару (в частині зовнішніх дефектів), перевіряються Покупцем у момент приймання Товару. Після передачі Товару Покупцю, його претензії стосовно кількості, комплектності, цілісності та наявності пошкоджень Товару Постачальником не приймаються. Претензії по якості Товару в частині прихованих дефектів, приймаються Постачальником протягом гарантійного строку, встановленого п.п.3.3.1. Договору.


4. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

4.1. Постачальник поставляє Покупцю Товар у строк та на базисних умовах, що визначені у Додатку 1, який є невід'ємною частиною даного Договору.

4.2. Базис поставки Товарів та перехід права власності і ризиків щодо втрати, пошкодження чи знищення Товарів від Постачальника до Покупця здійснюється на одній з таких умов:

4.2.1. EXW (самовивіз Товару зі складу Постачальника, що знаходиться за адресою вказаною в Додатку № 1, який є невід'ємною частиною даного Договору та Рахунку. Зобов'язання Постачальника з поставки Товару вважаються виконаними в момент повідомлення ним Покупця про наявність Товару на складі Постачальника та його готовність до відвантаження. Приймання-передача Товару здійснюється Покупцем згідно видаткової накладної. Датою передачі Товару є дата складання видаткової накладної. Право власності на Товар, а також ризик випадкової втрати/пошкодження/знищення Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару в місці поставки.

4.2.2. DDP (власним автомобільним транспортом Постачальника з його складу на адресу Покупця, зазначену Покупцем в Довіреності на відправку-приймання Товару або у замовленні). Зобов'язання Постачальника з поставки Товару вважаються виконаними в момент передачі Товару Покупцю. Якщо в момент поставки Товару Постачальник по будь-яким причинам не має можливості передати Товар у власність Покупця (відсутність телефонного зв'язку з Покупцем, на повідомленій адресі Покупця відсутні уповноважені особи Покупця на приймання Товару тощо), зобов'язання Постачальника з поставки Товару вважаються виконаними в момент повідомлення ним Покупця про наявність Товару на складі Постачальника та його готовність до відвантаження. Датою передачі Товару є дата складання видаткової накладної. Право власності на Товар, а також ризик випадкової втрати/пошкодження/знищення Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару в місці поставки.

4.2.3. СPT (за допомогою третьої особи – перевізника, який обирається Постачальником на власний розсуд, з доставкою Товару на адресу Покупця, зазначену Покупцем в Довіреності на відправку приймання Товару). Зобов'язання Постачальника з поставки Товару вважаються виконаними в місці та в момент передачі Товару перевізнику, визначеному Постачальником. Приймання передача Товару здійснюється Покупцем згідно відповідної накладної. Право власності на Товар, а також усі ризики випадкового знищення/пошкодження/втрати Товару переходять від Постачальника до Покупця з моменту передачі Постачальником Товару третій особі-перевізнику. Відповідальність за схоронність Товару та якість транспортування під час перевезення Товару перевізником – несе перевізник. У випадку обрання Покупцем поставки Товару на вказаній базисній умові СPT, Покупець в термін до 10 (десяти) календарних днів з моменту передачі йому Товару та товаросупроводжувальних документів, зобов'язується повернути Постачальнику належним чином оформлені документи, що підтверджують отримання Товару, та оригінал відповідної Довіреності на відправку-приймання Товару. При порушенні Покупцем вказаного строку повернення документів, Покупець втрачає право на гарантійне обслуговування, встановлене розділом 3 Договору.

4.3. Про факт виконання Постачальником його зобов'язань з поставки Товару він повідомляє Покупця одним (або кількома за вибором Постачальника) з наступних способів, що обирається Постачальником на власний розсуд:

4.3.1. Повідомлення Постачальником представника Покупця у телефонному режимі.

4.3.2. Направлення Постачальником Покупцю листа з використанням засобів факсимільного зв'язку.

4.3.3. Направлення Постачальником Покупцю листа електронною поштою.

4.3.4. Направлення (здача у відділення поштового зв'язку, кур'єру служби доставки тощо) Постачальником Покупцю листа поштою (будь-якою альтернативною службою доставки тощо).

4.3.5. Вручення повідомлення (листа) будь-кому з представників Покупця під підпис.

4.4.Передача Товару Покупцеві здійснюється за умовами передбаченими у Додатку 1, який є невід'ємною частиною даного Договору.

4.5. Постачальник має право на дострокову поставку Товару за Договором. При цьому Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар згідно Додатку 1 та Рахунку.

4.6. Для суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб та підприємців): одночасно з оплатою Рахунку, Покупець зобов'язаний за допомогою факсового зв'язку, персональним врученням або електронною поштою надати Постачальнику копію Свідоцтва платника ПДВ (Витяг із Реєстру платників ПДВ) або копію Свідоцтва платника єдиного податку (Витяг із Реєстру платників єдиного податку) та відповідну Довіреність на відправку-приймання Товару (ТМЦ), обраний Покупцем зразок Довіреності повинен відповідати базисним умовам поставки згідно п.4.2. Договор. При ненаданні зазначеної Довіреності, Постачальник має право відмовити Покупцю у поставці Товару.

4.7. Для фізичних осіб (громадян України та іноземців): У випадку отримання Товару представником Покупця, повноваження такого представника повинні бути підтверджені оригіналом Довіреності, посвідченої нотаріусом (іншим уповноваженим органом/особою), або її завіреною копією згідно вимог чинного законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення термінів поставки Товару, за умови своєчасного та повного виконання Покупцем своїх договірних зобов'язань, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних у строк зобов'язань за кожен день прострочення. Постачальник не несе відповідальності за порушення строку поставки Товару, у разі порушення Покупцем строків та/або порядку його оплати по Договору.

5.2. У випадку порушення Покупцем строків та/або порядку оплати по Договору (в тому числі згідно п. 5.5. Договору), він сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов'язань.

5.3. Відповідно до вимог ст. 232 Господарського кодексу України, Сторони погоджують, що нарахування штрафних санкцій, передбачених п. 5.2. Договору, не обмежується 6-місячним строком, а нараховується і сплачується за увесь час прострочення виконання зобов'язання. Крім того, Сторони, відповідно до ст. 259 Цивільного кодексу України, погоджують, що до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) згідно п. 5.2. Договору, встановлюється позовна давність тривалістю у три роки.

5.4. Одностороння відмова Покупця від Договору та виконання зобов'язання не допускається. У випадку, якщо після приєднання до Договору Покупець порушив або відмовився від взятого на себе зобов'язання (зокрема, але не виключно, невчасно прийняв або відмовився від приймання Товару, та/або від документального оформлення поставки тощо), без достатніх правових підстав, визначених чинним законодавством України, він сплачує Постачальнику штрафні санкції у наступному розмірі та порядку:

5.4.1. У випадку порушення чи односторонньої відмови від зобов'язання згідно п.5.4. Договору в строк, до 14 календарних днів, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 2% (два відсотки) ціни Товару, визначеної Рахунком;

5.4.2. У випадку порушення чи односторонньої відмови від зобов'язання згідно п.5.4. Договору в строк, що перевищує 14 календарних днів, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 30% (тридцять відсотків) ціни Товару, визначеної Рахунком;

5.4.3. Покупець погоджується, що стягнення штрафних санкцій, передбачених цим п.5.4. Договору, може бути здійснено Постачальником самостійно, за рахунок сплаченого Покупцем авансу (передплати) та не потребує додаткового погодження з Покупцем.

5.5. У випадку, якщо з вини Покупця у Постачальника виникла необхідність зберігання Товару на складі Постачальника (Покупець не здійснює вивезення Товару зі складу Постачальника в обумовлений строк, Покупець не прийняв Товар на адресі його поставки/транспортування тощо) більше ніж 5 робочих днів з моменту коли Товар повинен був бути прийнятий Покупцем, Покупець починаючи з наступного (6-го) дня оплачує Постачальнику вартість зберігання Товару в розмірі 100 грн, за кожен день зберігання. При цьому, якщо Сторони не погодять іншого, передача Товару Покупцеві здійснюється лише після повної оплати ним вартості зберігання Товару та відповідних штрафних санкцій.

5.6. Покупець усвідомлює та погоджується, що укладенням Додатку 1 до цього Договору він приєднався до умов цього Договору. Відтак, враховуючи наявність між Сторонами діючих договірних відносин, Покупець після приєднання до умов цього Договору, втрачає право: - відмовитися від приймання Товару, що поставлений належним чином; - вимагати від Постачальника повернення сплачених грошових коштів за замовлений Товар, в тому числі як таких, що перераховані безпідставно та/або підстава їх перерахування з часом відпала, в т. ч. таких, що перераховані у вигляді авансу та/або післяплати по Договору, інше подібне; - вимагати сплати відсотків за користування його грошовими коштами та/чи інших грошових нарахувань, крім випадків, що прямо обумовлені цим Договором.

5.7. У випадку порушення Покупцем порядку/строків розрахунків по Договору та Додатку 1 до цього Договору, та/або його зобов'язання щодо своєчасного та належного приймання Товару від Постачальника, враховуючи право Постачальника, передбачене розділом 2 та розділом 5 цього Договору, Сторони погодили, що:

5.7.1. Перерахована Покупцем сума грошових коштів (в тому числі авансом/передоплатою) спрямовується (використовується) Постачальником в односторонньому порядку без погодження з Покупцем на компенсацію витрат Постачальника по зберіганню Товару Покупця, стягнення штрафних санкцій з Покупця.

5.7.2. Якщо Покупець порушить своє зобов'язання щодо отримання (вивезення, приймання тощо) Товару у Постачальника більше, ніж на 7 календарних днів, Постачальник починаючи з 8 календарного дня порушення зобов'язання Покупцем, має право продати (реалізувати, поставити тощо) Товар, замовлений (в т.ч. частково або повністю оплачений) Покупцем, іншій (третій) особі. Реалізація Товару третій особі не вимагає погодження з Покупцем та/чи наявності його згоди. Невикористаний залишок грошових коштів Покупця, що залишився після стягнення з Покупця всіх компенсацій та штрафних санкцій, повертається Покупцю виключно після здійснення продажу замовленого ним Товару третій особі (наявності факту переходу до третьої особи права власності на такий Товар).

5.8. Покупець приєднуючись до цього Договору підтверджує та гарантує, що діє усвідомлено та на власний вільний розсуд, а також є детально обізнаним про всі фінансові і матеріальні наслідки порушення ним (Покупцем) умов цього Договору.


6. ФОРС-МАЖОР


6.1. Жодна зі Сторін за Договором не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком обставин форс-мажору, таких як – повінь, пожежа, землетрус або інші стихійні лиха, воєнні дії, прийняття державними органами України нормативно-правових актів, що безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після укладання Договору. При настанні форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань за цим Договором відстрочується на час дії вказаних обставин.

6.2. Сторона, що не в змозі виконати свої зобов'язання в результаті дії форс-мажорних обставин повинна в письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання і припинення таких обставин протягом 5- ти днів з моменту їх настання (припинення). Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності. У будь-якому випадку форс-мажорні обставини повинні підтверджуватися відповідними документами, виданими ТПП України або іншими повноважними органами.


7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


7.1.Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням Договору, Сторони домовилися вирішувати шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, то суперечки передаються на розгляд господарському суду у порядку, встановленому чинним законодавством України..


8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання Додатку 1 «Заяви про приєднання до Договору поставки №1 від 19.04.2019 року » Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

8.2. Строк цього Договору визначається у Додатку 1 «Заяви про приєднання до Договору поставки №1 від 19.04.2019 року ».

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Покупець не має права змінювати умови Договору, а лише може до них приєднатися.

8.5. Постачальник має право вносити зміни у цей Договір в односторонньому порядку. Зміни (доповнення, уточнення) набувають чинності з моменту їх оприлюднення (публікації) на вказаному веб-сайті Постачальника www.algalive.com.ua.

8.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).

9.7. Сторони гарантують, що на момент укладення цього Договору їх представники діють у відповідності із вимогами законодавства у межах наданих повноважень, жодних перешкод/заборон щодо укладання та/чи виконання цього Договору у Сторін не існує, а в інакшому разі кожна Сторона несе персональну відповідальність за надання недостовірної інформації.

9.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


10. РЕКВІЗИТИ

Постачальник
ФОП Мкртчян Гарік Самвелович65016, ПІБ та реквізити Покупця м. Одеса, вул; Толбухіна 33а,
Рахунок отримувача: 26004054211032
Код Банка (МФО): 328704
Реєстрація в ЄДР 25560000000138867
08.12.2017ІНН 3681105394
Платник єдиного податку, 2 груп

________________________ Г.С. Мкртчян
М.П.

По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

E-mail: info@algalive.com.ua
Телефон: +380 48 740 90 58
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube